HUS NR:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

HUS NR:   33-66       E-post Facebook

OBkart (294K)
Husenes plassering, og adresser uten bebyggelse pr. 2014.

Øvre Bakklandet 1 -32

This site is about Bakklandet in Trondheim, Norway. All text in norwegian, but pictures are in english.

OBtop (110K)
Øvre Bakklandet (Foto: Espen F. Eid)

Øvre Bakklandet 1a

ob01a-flyfoto (182K)
Øvre Bakklandet 1a eksisterer ikke lenger, men var tidligere Trondhjems Aktieteglværk. (Foto: Schrøder År. 1949 / Eier: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum)

Trondhjems Aktieteglværk brukte et stort område på Øvre Bakklandet og en del av Vollabakken. I dag er området bebygd med rekkehus og heter Teglbrennerveien".

ob01a-1910 (196K)
På Øvre bakklandet lå Trondhjems Aktieteglværk. (Foto: Anker Maalø ca 1910-1930, Eier: NTNU Universitetsbibliteket CC BY-SA 4.0)

Øverst til venstre i bildet, kan vi se at Skansegata 26B "Vinterpalaset" ikke er bygd ennå. Det ble oppført i 1915 så med det kan vi fastslå at dette bildet er tatt før 1915.

Øvre Bakklandet 1b

ob01 (109K)
Øvre Bakklandet 1b - "Trenerygården" (Foto: Espen F. Eid ©, dato 1.4.2013 )

ob1sh (110K)
Trenerygården - Øvre Bakklandet 1b (Fotograf: Stenstad / Holmås. Høsten 1978. Kilde: Trondheim Byarkiv)

Trenerygården tilhørte 1799 gården Bakkland og var da bygslet til Jacob Lars O. Bakken. Grunnen ble overtatt i 1828 av forstander Christian L. Schive, og senere Schives legat. 1837 bebodd av teglmester Hans F. Frognstad.
Da "Fabriken ved Nidelven" ble grunnlagt 1843, leide fabrikkens direktør, John Trenery, tomten og fikk oppført den nåværende gården. Trondhjems Mekaniske Værksted overtok gården 1874, i 1880 solgt til kjøpmann Carl Holthe.
I 1914 kjøpt av Trondhjems Redningsmisjon som drev arbeidshjem for kvinner her 1921 - 1953, da gården ble overtatt av Trondheim kommune. Gården forfalt, men ble senere restaurert og er i dag bolighus. (Kilde: Trondheim Byleksikon)
Fotografiet tatt i forbindelse med Harald Holmås og Vidar Stenstads diplomoppgave vedrørende Øvre Bakklandet 1 B. Se: Harald Holmås og Vidar Stenstad: Øvre Bakklandet 1 B (Diplomoppgave ved Institutt for husbyggingsteknikk, NTH Trondheim 1978)

Denne gården er svært godt dokumentert med foto fra 1978. Bildene ligger på Trondheims Byarkiv sin Flickr-side:
→ Trenerygården på Flickr

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 2

ob02sh (107K)
Fabriken ved Nidelven var en tidligere industribedrift på den nåværende eiendommen Øvre Bakklandet 4. Etter hvert var også Øvre Bakklandet 2 en del av bedriften. (Foto: Charles Foss. Ukjent år. Kilde: Trondheim Byarkiv)

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 3

ob03 (109K)
Øvre Bakklandet 3 (Foto: Espen F. Eid © , Dato 01.04.2013)

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 4

ob4sh (120K)
Fabriken ved Nidelven var en tidligere industribedrift på den nåværende eiendommen Øvre Bakklandet 4. Dette var Trondheims første egentlige industribedrift, grunnlagt i 1843. I forgrunnen ser man litt av Domkirkegården. (Foto: Charles Foss. Ukjent år. Kilde: Trondheim Byarkiv)

Fabriken ved Nidelven ble grunnlagt i 1843 av Hermann Christopher Garmann, Arild Huitfeld og Christian Ludvig Schreiner. John Treneryvar ble ansatt som Teknisk leder. Her ble det i 1849 - 1850 Norges første norskproduserte dampskip "Nidelven" bygd, og det første norskproduserte lokomotivet "Thrønderen" 1860 - 1861. I 1862 ble bedriften reorganisert, og fremsto etterhvert som et moderne skipsverft. Trenery var fremdeles teknisk leder. I 1870 kjøpte bedriften strandstrekningen nord for Fabrikken, og anla tre beddinger.
I 1872 ble Fabriken ved Nidelven slått sammen med Trolla Brug og dannet Trondhjems Mekaniske Værksted.
Etterhvert som etterspørselen på større skip økte, ble begrensingen stor med beddinger på Bakklandet. Bybroen var en begrensende faktor, og bedriften kjøpte tomt på Bakkestranden. Etter brann i kjeleverkstedt på Bakklandet, benyttet bedriften muligheten forsikringspengene ga, til å flytte bedriften til området som i dag er kjent som Solsiden.

Les mer om historien til Fabriken ved Nidelven her: Sandvik, Pål Thonstad: Mekanisk Industri i en europeisk periferi. Fabrikken ved Nidelven 1843-76 (Oslo 1994)

ob4skip (201K)
(Foto: Noodt, Marcus W. Eier: NTNU Universitetsbiblioteket - LisensCC BY-SA 4.0)

Dette er enten dampskipet Bilbao eller Portugalette. De var byggenummer 7 og 8 fra Fabrikken ved Nidelven, senere TMV, Trondhjems mekaniske Verksted. Begge båtene ble levert til H. Christian Johnsen, Kristiansund, for passasjertrafikk på elver. Etter overtagelsen ble fartøyene i demontert stand overført til Portugal. Begge båtene hadde høytrykks dampmaskin. Bildet fra 1866, er tatt i Nidelva utenfor Fabriken ved Nidelven på Øvre Bakklandet.

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 5

ob05 (117K)
Øvre Bakklandet 5 (Foto: Espen F. Eid © , dato 01.04.2013 )

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 6

ob06kart (102K)
Øvre Bakklandet 6 er inntegnet på kart fra 1885 ( Kilde: Kart Trondhjem - optaget ved stadsingeniörkontoret 1883)

Her sto det en gang et hus i tre etasjer som huset 32 mennesker. (Kilde: Digitalarkivet - folketelling 1910)
→ Digitalarkivet

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 7

ob07 (108K)
Øvre Bakklandet 7 (Foto: Espen F. Eid © , Dato 01.04.2013 )

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 8

ob07 (127K)
Øvre Bakklandet 8, 1.april 2013 (Foto: Espen F. Eid © )
↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 9

ob09 (100K)
Øvre Bakklandet 9, 1.april 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

ob11-1sh (181K)
Øvre Bakklandet 1-11 med nummer 11 til venstre i bildet. Årstall 1949 (Foto: UkjentEier: NTNU Universitetsbiblioteket - UBT-TO-087860_01 )

Øvre Bakklandet. Fra venstre mot høyre, nr.11, 9, 7 (med hage og stakitt), 3 (lite mørkt hus) og 1B. Helt til høyre, en liten bit av det lyse taket på Trondhjems Aktieteglverk som var 1A. På huset i bildets høyre kant henger et reklameskilt for sigarettene Blue Master. Bildet er tatt i forbindelse med Sverre Pedersen boligundersøkelse.

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 10

ob07 (69K)
Øvre Bakklandet 10, 1.april 2013 (Foto: Espen F. Eid © )
↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 11

ob11 (115K)
Øvre Bakklandet 11 1.april 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

ob11-13sh (222K)
Øvre Bakklandet 13 og 11. Ukjent årstall, sannsynlig rundt 1920 (Foto: Ukjent / Kilde: Ukjent )

Øvre Bakklandet 13. Ukjent årstall, men jeg vil gjette at dette er tidlig på 1900-Tallet. Kanskje er det Eleohore og Bergithe vi ser på trappen. Her er noen av de som har bodd der:
1888: Bertelsen A. 1905: Værnes, A, Handelsmand - Fladaas, Eleohore, Frk. - Johansen, Peter, Murer - Johnsen, Bergithe, Enke 1925: Alvig Odin stuert - Olsen Edv. A/S frugtforr. - Olsen Johan forr.m. - Mortensen F. elekitr.
1943: Johan Bakken Frukt & Tob. Forr - Myhre, Olav - matros + Rønnaug, frue - Overholdt, Torleif - elektr. + Astrid, frue
Usikkert når bygget ble revet, men det det finnes en søknad om riving fra 1972. Rivingen skyldtes behov for mer plass til vei i krysset mellom Lillegårdsbakken og Øvre Bakklandet.

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 12

ob12sh (114K)
(Foto: Charles Foss. Ukjent år. Kilde: Trondheim Byarkiv)

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 13

LBsh (96K)
( Fotograf: Schrøder - 1949 gjengitt med tillatelse fra Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, Inventarnr.:FTTF.SCH.K.013181)
I krysset Øvre Bakklandet / Lillegårdsbakken lå Øvre Bakklandet 13. Adressen eksistere ikke lenger, og er nå en del av krysset der de to nevnte gater møtes.
Følgende opplysninger er vellvillig delt fra Trondheim Byarkiv:
I følge byggesaksregisterkortet ble Lillegårdsbakken 2 revet i 1972.
15.11.-72 - Bygn.råd - Jnr. 1807/72: "I brev datert 31/10-72 søker boligsjefen på vegne av Trondheim kommune om tillatelse til riving av Lillegårdsbakken 2 og 4. Husene er fraflyttet og i dårlig forfatning. Saken har vært oversendt Kontoret for bevaring av eldre bebyggelse, ved arkitekt Lars Fasting.
I brev datert 15/11-72 gjør arkitekt Fasting rede for sitt syn, og konkluderer med ikke å kunne anbefale at rivingstillatelse ikke blir gitt.
Vedtak: Bygningsrådet finner i dette tilfelle å kunne gi rivingstillatelse. Nabovarsel må sendes på forhånd i henhold til bygningslovens § 94. Byingeniøren må varsles for plugging av vann- og kloakk-ledninger. Fylkeskonservatoren meddeles vedtaket."
I 1992 kom det så en søknad om byggetillatelse for nettstasjon. [S.A.]

LB-OB-kart(10137)
Øvre Bakklandet 13 og 15 er i dag ubebygde tomter.

Øvre Bakklandet 13 og 15 er i dag ubebygde tomter. Bilvei samt gang- og sykkelvei tar nå mye av plassen. Karttegningen er ikke eksakt, kun en tenkt tidligere bebyggelse.

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 14

ob14sh (198)
Øvre Bakklandet 10-18. Fra venstre mot høyre, Øvre Bakklandet 10, 12, 14, 16 og 18. Mellom nummer 14 og 16 går det en smal vei ned mot elva. Helt til høyre i bildet står en gasslykt. Bildet er desverre av dårlig kvalitet, og er tatt i forbindelse med Sverre Pedersen boligundersøkelse. (FOTO: Ukjent - DATO: 1948-1950 - EIER: NTNU Univeritetsbiblioteket - REF: UBT-TO-086686_01 )

Se også Øvre Bakklandet 12 →12

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 15

↑ Til toppen

ob15sh (107K)
Krysset Øvre Bakklandet og Lillegårdsbakken (Foto: Ukjent fotograf og år. Kilde: Trondheim Byarkiv)

Øvre Bakklandet 15 er det hvite huset, hvor det står A/S J. BELBOE på veggen.
Hanne-Lise Barmann kommenterer: "A/S J. Belboe var en trivelig kolonialbutikk . Vet ikke når bildet er fra. Bodde sjøl på Øvre Bakklandet 1956-1968".

Varebilen i Bakgrunnen er en Renault 1000kg van, produsert nærmest uforandret mellom 1945 - 1958 (Ref: Jan Ludvig Bakken)

I følge folketellingen fra 1910 bodde det ikke mindre enn 31 personer i huset på det tidspunktet.
→ Øvre Bakklandet 15 i Digitalarkivet

Øvre Bakklandet 16

ob16 (159K)
Øvre Bakklandet 16 - 1.april 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 17

ob17 (124K)
Øvre Bakklandet 17 - Januar 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

ob17col (97K)
Øvre Bakklandet 17 - "Håkki" - Januar 2013 (Foto: Espen F Eid ® )

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 18

ob18 (222K)
Øvre Bakklandet 18 - 1.april 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 19

ob19 (163K)
Øvre Bakklandet 19 - 1.april 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 20

ob20 (209K)
Øvre Bakklandet 20 - 1.april 2013 (Foto: (Foto: Espen F. Eid © )

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 21

ob21 (157K)
Øvre Bakklandet 21 - 1.april 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 22

ob22 (225K)
Øvre Bakklandet 22 - 1.april 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 23

ob23 (173K)
Øvre Bakklandet 23 - 1.april 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 24

↑ Til toppen

ob24 (103K)
Øvre Bakklandet 24 - 24.mars 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

Øvre Bakklandet 24b

ob24b (193K)
Øvre Bakklandet 24b avbildet i 2005. FOTO: Jan Erik Raanes)

Øvre Bakklandet 24b til høyre i bildet, et grått murbygg med karaketristiske gule vinduskarmer. Glassfasade mot elva og et tilbygg med blå dør. En fantastisk beliggenhet mot Nidelven, like ved elvepromenaden. Tidligere bruk av bygget har blant annet vært Tønnefabrikk / Bøkker, Billakkeringsverksted, Blikkenslagerverksted (Blikkenslager Basmo). Eiendommen ble i 2022 solgt som en av byens dyreste eneboliger.

ob24b nid (189K)
Øvre Bakklandet 24b til venstre med påskrift "A. Kobberød Tønnefabrikk". Fabrikken ved Nidelven til høyre i bildet.
(FOTO: Aune - DATO:ukjent - EIER: Trondheim Byarkiv - REF: Tor.H4x.Bxx.F5120 )

ob24b-Kobberød (186K)
Bødker Anton Kobberød, her 70 år gammel, i A. Kobberød Tønnefabrikk. Tekst fra WikiStrinda og Digitalarkivet.
(FOTO: Schrøder DATO: 07.08.1953 EIER: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum REF: FTTF.SCH.V.030990 )

Øvre Bakklandet 25

ob25 (173K)
Øvre Bakklandet 25 - 1.april 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 26

ob26 (104K)
Øvre Bakklandet 26 - 24.mars 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

ob26-bakg (133K)
Bakgård i Øvre Bakklandet 26 - 24.mars 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

ob24-26-28-30sh1923 (192K)
Øvre bakklandet 24-30 1923 (Foto: Ukjent / UBT-TO-080913_01 )

Bakklandet 1923. Fra høyre, Øvre Bakklandet 30, 28, 26 og 24. Skilt med Vognfabrikk på nr. 24. Her holdt Vognmann Johan Rimul til. I gata er flere barn og en mann. Barna leker med en trillebår. I bakgrunnen til venstre skimtes fabrikkbygningen til Teglverket. Bildet er tatt fra hjørnet av Lillegårdsbakken og Øvre Bakklandet i retning Vollabakken

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 27

ob27-29 (181K)
Øvre Bakklandet 29 til venstre, 27 til høyre - 1.april 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 28

Se også Øvre Bakklandet 30

Det er planlagt 12 leiligheter fordelt på 4 etasjer, på prosjektet Bakklandet Panorama. Prislisten viser en variasjon mellom 6,9 og 10,9 millioner NOK. (September 2015.)

ob28panorama (153K)
Fra salgsbrosjyre for Bakklandet Panorama (Foto: Nylander )

ob28rm1957 (118K)
Øvre Bakklandet 28 var i 1957 Redningsmisjonens nybygg . (FOTOGRAF: Schrøder DATO: Februar 1957 EIER: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum ID: FTTF.SCH.K.047219.01-02 )

Adresseavisen sier: "Trondhjems Redningsmisjons vakre nybygg fotografert fra gatesiden. Bygget regnes med å være ferdig til innflytting ved påsketider#.

Sverresborg Trøndelag museum: "Den sorte bilen, U-7301, er oppført i "Hvem eier bilen" 1959 som BMW personbil eid av Firma Murestad, Erling Skakkes gate 17. Kan ant. være ca. 1952 mod. (identisk med EMW (Eisenacher Motor Werk)"

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 29

Se også Øvre Bakklandet 27

ob29 (214K)
Øvre Bakklandet 29 - 20.september 2015 (Foto: Espen F. Eid © )

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 30

Adressen Øvre Bakklandet 30 eksisterer ikke lenger. Den ble slått sammen med ØB 28 da det ble bygget nytt næringslokale på de to eiendommene. begge trehusene ble revet i 1936. Det finnes bilde av nr. 28 og 30 i det de skal rives. Bildene er desverre ikke tilgjengelig for fri bruk, men kan sees her:
NTNU UBISYS: Riving av Øvre bakklandet 28-30    

DIGITALT MUSEUM - Øvre Bakklande 28-34    

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 31

ob31 (180K)
Øvre Bakklandet 31 - 1.april 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

↑ Til toppen

Øvre Bakklandet 32

ob32 (274K)
Øvre Bakklandet 32 - 1.april 2013 (Foto: Espen F. Eid © )

↑ Til toppen